Home Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

PRIVACY POLICY EN VERWERKINGSOVEREENKOMST VAN TUNIFY NV

 

1. Verwerking van Persoonsgegevens

 

1.1

Voor het verlenen van haar diensten dient Tunify NV met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111 en ondernemingsnummer 0501662719 (hierna genoemd “Tunify”) noodzakelijkerwijs over bepaalde Persoonsgegevens te beschikken die direct of indirect door de Betrokkene of de Klant (zoals hieronder gedefinieerd) moeten worden verstrekt.

 

1.2

Tunify hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. In het kader van juridisch verantwoord handelen verbindt Tunify zich ertoe om de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG na te leven.

 

1.3

Met deze Privacy Policy en Verwerkingsovereenkomst (hierna genoemd “Privacy Policy”) informeert Tunify over haar Verwerkingsactiviteiten met betrekking tot Persoonsgegevens, de rechten van de Betrokkene en de maatregelen die zij heeft genomen om de privacy te beschermen in het bijzonder in het kader van het gebruik van de Website (zoals hieronder gedefinieerd).

 

1.4

Dit document dient gezamenlijk te worden gelezen en is van toepassing in combinatie met de algemene voorwaarden van Tunify die te vinden zijn onder https://www.tunify.com/algemene-voorwaarden/ die eveneens integraal deel uitmaken van de Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze Privacy Policy, tenzij daarin anders aangegeven. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle door Tunify verleende diensten en vervangt alle besprekingen, overeenkomsten en afspraken van welke aard dan ook met Tunify met betrekking tot die diensten.

 

1.5

Klanten en Betrokkenen worden verzocht deze Privacy Policy zorgvuldig te lezen, met dien verstande dat het van tijd tot tijd kan worden aangepast in het licht van de feedback of wijzigingen van diensten, voorwaarden of wettelijke of regelgevende bepalingen.

 

Houd er rekening mee dat aanvaarding van deze Privacy Policy samen met de Algemene Voorwaarden een noodzakelijke voorwaarde is voor de levering van diensten door Tunify. Door dit document te aanvaarden, accepteert de Klant dit document onvoorwaardelijk als bindend, ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in een document dat door hem of een derde partij is uitgegeven. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit document en eventuele voorwaarden van de Klant of een derde partij, heeft dit document voorrang, niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

 

2. Definities

 

Voor een goed begrip van de terminologie die in het kader van deze Privacy Policy wordt gebruikt, worden hieronder een aantal termen gedefinieerd, al naargelang het geval in overeenstemming met het AVG:

 

Algemene Voorwaarden

betekent Tunify’s Algemene Voorwaarden die te vinden zijn onder https://www.tunify.com/algemene-voorwaarden/;

 

AVG

betekent de Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

 

Betrokkene

betekent een natuurlijke persoon van wie de Persoonsgegevens door Tunify worden verwerkt;

 

Datalek

heeft dezelfde betekenis als gedefinieerd in AVG;

 

Dienst

de door Tunify in het kader van de Overeenkomst via de Website verleende dienst, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst;

 

Klant

betekent een rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik wil maken van de Dienst of contact wil opnemen met Tunify voor het verlenen van Diensten;

 

Overeenkomst

betekent de overeenkomst die tussen Partijen met betrekking tot de Dienst wordt gesloten onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en aangevuld met andere voorwaarden die tussen Partijen kunnen worden overeengekomen;

 

Persoonsgegevens

betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare Betrokkene in de betekening van AVG;

 

Verwerking“:

betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of reeksen van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, aannemen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens;

 

Verwerkingsverantwoordelijke

betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, zijnde de Klant of, als de Betrokkene de Klant is, Tunify

 

Vertegenwoordiger

betekent met betrekking tot Tunify haar werknemers, mandatarissen, agenten en adviseurs;

 

Verwerker

betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die /dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zijnde Tunify;

 

Website

betekent de website en de applicatie ontwikkeld, geëxploiteerd en onderhouden door Tunify, beschikbaar op www.tunify.be, www.tunify.com, of op enige andere website of applicatie via dewelke de Dienst worden aangeboden.

 

3. Toestemming voor de Verwerking

 

Door gebruik te maken van de Dienst van Tunify in het kader van de Overeenkomst en/of door het bezoeken van de Website en/of het overdragen van Persoonsgegevens aan Tunify via de Website of op enige andere wijze, en voor zover de Verwerking niet gebaseerd is op enige andere grond voor Verwerking als bedoeld in artikel 6 AVG:

– gaat de Betrokkene, indien hij zijn Persoonsgegevens verstrekt, akkoord dat Tunify zijn Persoonsgegevens Verwerkt in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden;

– gaat de Klant, indien hij Persoonsgegevens van de Betrokkene verstrekt, dat Tunify zijn Persoonsgegevens Verwerkt in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden en garandeert hij dat hij over toestemming van de Betrokkene beschikt en/of een andere rechtsgrond heeft om aan Tunify de toestemming te geven om Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden.

 

4. Verzameling van Persoonsgegevens

 

4.1

Tunify verzamelt Persoonsgegevens door middel van de overdracht ervan door de Betrokkene of de Klant die daartoe wettelijk bevoegd is in het kader van de Overeenkomst, in het bijzonder via de Website.

 

4.2

Daarnaast kan Tunify bij het bezoeken van de Website, het registreren bij Tunify of het aanmelden voor het ontvangen van Tunify’s e-newsletters of informatie over Tunify’s producten of diensten, bepaalde Persoonsgegevens over de Betrokkene verzamelen, opslaan en gebruiken.

 

4.3

Zoals de meeste websiteproviders analyseert Tunify ook serverlogbestanden om statistische informatie te verzamelen over hoe de Website alleen op geaggregeerd niveau wordt gebruikt en omvat het browsertypen, besturingssystemen, IP-adressen, verwijzende/uitgangspagina’s, platformtypen en datum/tijdstempels.

 

Aldus tijdens een bezoek aan de Website en het gebruik van de Dienst kunnen kleine bestanden ‘cookies’ op de harde schijf van het toestel waarmee de Klant de Website bezoekt of de Dienst gebruikt geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker dan wel om de werking van de Dienst te optimaliseren. De cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de Klant op andere websites na te gaan. De internetbrowser laat de Klant toe om het gebruik van cookies te verhinderen of om een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of om de cookies van de harde schijf te verwijderen. Tunify zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een gebrekkige werking van de Website of de Dienst wanneer de Klant het gebruik van de cookies niet aanvaardt, beperkt of belemmert.

 

 

5. Aard van de Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die door Tunify worden verwerkt, zijn de gegevens die zij nodig heeft voor de doeleinden die in deze Privacy Policy worden beschreven, inclusief voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens kunnen onder meer de naam en voornaam, de contactgegevens (zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres), de identificatiegegevens zoals het btw-nummer en het nationale registratienummer, de gegevens betreffende de geboortedatum en -plaats en de gegevens over het dienstverband, beroepsactiviteiten, persoonlijke ervaring omvatten.

 

De Dienst is gerelateerd aan en de Website bevat zakelijke inhoud en is specifiek gericht op en ontworpen voor gebruik door volwassenen. Tunify vraagt niet om of Verwerkt niet bewust persoonlijke informatie over minderjarigen, noch gevoelige categorieën van Persoonsgegevens, zoals ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging of voorkeur en gegevens over gezondheid.

 

6. Het doel van de Verwerking

 

Tunify Verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst met het oog op de verlening van de Dienst (met inbegrip van het onderhoud en de ondersteuning van een geregistreerde account die de Betrokkene of de Klant bij Tunify heeft en het vergemakkelijken van de toegang tot en het ter beschikking stellen van middelen, hulpmiddelen en andere materialen die de Klant ter beschikking staan), en elk daarmee samenhangend doel waarvoor de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking of waar andere gronden voor een rechtmatige Verwerking bestaan.

 

Tunify verwerkt ook Persoonsgegevens om te reageren op vragen die Gebruikers van de Website via de Website indienen, voor technisch beheer van de Website, voor onderzoek en analyse om de Deinst te onderhouden en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen, onder andere op basis van de meningen van de Betrokkenen over de producten en diensten van Tunify en voor klanttevredenheidsdoeleinden.

 

Tunify kan Persoonsgegevens ook gebruiken om efficiënt klantenbeheer te voeren en om contact op te nemen met de Betrokkene over promoties, enquêtes en exclusieve mogelijkheden die Tunify, haar distributeurs, partners en gelieerde ondernemingen bieden, inclusief informatie over andere producten en diensten waarin de Betrokkene geïnteresseerd kan zijn. Indien de Betrokkene niet wenst dat de Persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden worden verwerkt, kan hij door middel van een eenvoudig verzoek aan Tunify als bedoeld in artikel 16 van deze Privacy Policy, of via de middelen die in de desbetreffende mededeling zijn voorzien, te allen tijde zijn toestemming intrekken.

 

Alle Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en voor zover dat nodig is om dat doel te bereiken. Deze beperking geldt zowel voor de hoeveelheid Persoonsgegevens als voor de omvang van de Verwerking, de bewaartermijn en de toegankelijkheid.

 

Indien Persoonsgegevens voor een ander doel worden Verwerkt dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, zorgt Tunify ervoor dat de Verwerking niet plaatsvindt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien het gewenste doel onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt, zal Tunify de toestemming van de Betrokkene vragen voor de Verwerking van zijn Persoonsgegevens in het licht van dit nieuwe doel, op voorwaarde dat deze toestemming vrijelijk wordt gegeven.

 

Tunify neemt geen besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking, met inbegrip van profilering, zijn gebaseerd en die rechtsgevolgen hebben voor de Betrokkene of die hem op soortgelijke wijze significant raken.

 

7. De rechtmatigheid van de Verwerking

 

Tunify verwerkt Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is (a) voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor de uitvoering van de door de Klant of de Betrokkene gevraagde precontractuele maatregelen, (b) om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, (c) voor reclame- en marketingdoeleinden gericht op het voeren van een beleid voor informatieverstrekking aan Klanten en/of Betrokkenen en het voeren van een beleid van klantenbindende politiek en/of (d) voor het behartigen van de rechtmatige belangen van Tunify.

 

Indien de Verwerking niet kan worden gerechtvaardigd door een van de bovengenoemde rechtsgronden, kan Tunify de toestemming van de Betrokkene vragen, mits deze toestemming vrijelijk wordt gegeven.

 

8. De ontvangers en (sub)Verwerkers

 

Tunify kan Persoonsgegevens overdragen (of verplicht worden tot het overdragen van Persoonsgegevens) aan overheidsinstanties en kan Persoonsgegevens overdragen aan (sub-)Verwerkers zodat zij deze gegevens namens Tunify kunnen Verwerken op voorwaarde dat (sub-)verwerkers een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens garanderen en contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke regels waaronder de AVG. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die geen bescherming bieden die ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming binnen de EER.

 

Persoonsgegevens kunnen voor intern gebruik worden meegedeeld aan de Vertegenwoordigers, doch steeds enkel en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, zoals de uitvoering van de Overeenkomst, de administratieve opvolging en de opvolging van de klantenrelaties.

 

Tunify kan ook Persoonsgegevens overdragen (of verplicht worden tot het overdragen van Persoonsgegevens) in verband met haar gebruik van externe (sub-)verwerkers (zoals leveranciers van IT-diensten, waaronder diensten met betrekking tot programmatuur voor Verwerking en samenwerkende partners en andere personen die betrokken zijn bij de opvolging van de Overeenkomst), mits zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de toepasselijke regels, waaronder de AVG, en de bescherming van de rechten op het gebied van Persoonsgegevens en wanneer de doorgifte noodzakelijk is binnen het toepasselijke wettelijke of regelgevende kader, rekening houdend met de doelstellingen van de Verwerking.

 

Voor zover de AVG dit vereist, heeft Tunify een overeenkomst gesloten met de (sub)Verwerkers waarbij het doel van de Verwerking is vastgesteld, waarbij de (sub)Verwerker zich er onder meer toe verbindt de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen, de Verwerking te beperken tot hetgeen in overeenstemming is met de instructies van Tunify of hetgeen wettelijk is toegestaan en zich ertoe verbindt om mee te werken aan de uitoefening door de Klant en/of de Betrokkene van de aan hen door de AVG toegekende rechten.

 

10. De opslag van Persoonsgegevens

 

Tunify kan Persoonsgegevens opslaan op servers die zich buiten België of in een cloud-omgeving bevinden. In een dergelijk geval zorgt Tunify ervoor dat de Persoonsgegevens worden opgeslagen in een EU-lidstaat en/of in een land dat erkend is als een land dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt en/of dat de naleving van de bepalingen van de AVG contractueel is gegarandeerd.

 

11. Registratie van de Verwerkingsactiviteiten

 

Tunify houdt, voor zover wettelijk vereist, een register bij van de door of onder haar verantwoordelijkheid verrichte Verwerkingsactiviteiten. In dat geval bevat het register de door de AVG verlangde informatie, zoals de naam en de contactgegevens van de (gezamenlijke) functionaris voor gegevensbescherming, de doeleinden van de Verwerking, de beschrijving van de categorieën Betrokkenen, van de Persoonsgegevens en van de ontvangers, de bewaartermijn, enz.

 

12. De rechten van Klanten en Betrokkenen

 

De Betrokkene kan de onderstaande rechten uitoefenen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: info@tunify.com.

 

Tunify wijst erop dat indien de Betrokkene bezwaar maakt tegen de Verwerking van zijn Persoonsgegevens of de hieronder vermelde rechten uitoefent, dit tot gevolg kan hebben dat Tunify de Overeenkomst niet verder kan uitvoeren en/of dat de Klant of de Betrokkene geen gebruik meer zal kunnen maken van de Dienst.

 

12.1 Recht om de toestemming in te trekken

Indien de Verwerking uitsluitend op toestemming is gebaseerd, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

12.2 Recht van toegang

De Betrokkene kan te allen tijde inzage krijgen in zijn Persoonsgegevens en alle informatie met betrekking tot de Verwerking van zijn Persoonsgegevens.

 

12.3 Recht op correctie

De Betrokkene heeft recht op correctie van onjuiste of onvolledige, onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

 

12.4 Recht om te wissen

Tenzij Verwerking noodzakelijk is voor het geldend maken, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op Tunify rust, heeft de Betrokkene recht op het wissen van zijn Persoonsgegevens indien (a) zijn Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn Verwerkt, of (b) de toestemming, voor zover de Verwerking uitsluitend daarop is gebaseerd, wordt ingetrokken of (c) de Betrokkene bezwaar maakt tegen de Verwerking en er geen dwingende en gerechtvaardigde redenen zijn voor Tunify of (d) Persoonsgegevens onrechtmatig zijn Verwerkt, of (e) Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien het verzoek tot wissen deel uitmaakt van het bezwaar tegen de Verwerking om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de Klant en/of de Betrokken, zal Tunify de gegevens wissen, behoudens zwaarwichtige en gerechtvaardigde gronden voor Verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten van de betrokken Klant en/of de Betrokkene of die verband houden met het geldend maken, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

12.5 Recht op beperking van de Verwerking

De Betrokkene heeft het recht om van Tunify de beperking van de Verwerking te verkrijgen indien (a) de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist, of (b) de Verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van Persoonsgegevens of (c) hij Persoonsgegevens nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl Tunify deze niet langer nodig heeft voor Verwerking, of (d) hij tegen Verwerking bezwaar heeft gemaakt op basis van de gegronde redenen die worden genoemd in artikel 21 AVG.

 

12.6 Recht op gegevensoverdracht

De Betrokkene heeft het recht om de hem betreffende Persoonsgegevens in een gestructureerde, gebruikelijke en leesbare vorm te verkrijgen en door te geven aan een andere Verwerker indien (a) de Verwerking is gebaseerd op toestemming of (b) de Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht na de Overeenkomst.

 

12.7 Recht om bezwaar aan te tekenen

De Klant en/of de Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) indien hij van mening is dat de Verwerking onrechtmatig is.

 

13. De verplichting van Tunify

 

Tunify heeft passende maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beschermen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt en dat de juistheid en actualisering ervan wordt gewaarborgd.

 

14. De veiligheid van Persoonsgegevens

 

Tunify zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens zo veel mogelijk worden beschermd en beveiligd om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of door een onbevoegde derde worden Verwerkt. De specifieke maatregelen die Tunify in dit verband heeft genomen, zijn beschreven in het informatiebeveiligingsbeleid, waarvan de Betrokkene een kopie kan verkrijgen.

 

In het geval van een Datalek en de daarmee gepaard gaande schending van de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens, zal Tunify ervoor zorgen dat de inbreuk in verband met Persoonsgegevens binnen 72 uur na het bekend worden ervan aan de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt gemeld, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico vormt voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen. Tunify zal ook inbreuken op de Persoonsgegevens melden aan de betrokken Klanten en/of Betrokkenen indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een verhoogd risico voor de rechten en vrijheden van de Klanten en/of Betrokkenen met zich meebrengt.

 

Tunify neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen, maar benadrukt dat geen enkele overdracht via het internet ooit veilig kan worden gegarandeerd. De Betrokkene merkt bijgevolg op dat Tunify de veiligheid van de Persoonsgegevens tijdens de overdracht ervan niet kan garanderen en dat de effectieve veiligheid gedeeltelijk afhangt van het feit of de Betrokkene (of de Klant) ervoor zorgt dat de identificatiegegevens en wachtwoorden die aan hem zijn verstrekt vertrouwelijk en veilig zijn.

 

15. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

 

15.1

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 

15.2

Bij Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst kan de Betrokkene (en/of de Klant) Tunify bij de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst uiterlijk binnen 90 (negentig) dagen na de datum van de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst verzoeken om de Persoonsgegevens aan de Betrokkene (dan wel de Klant) terug te geven.

 

Tenzij het toepasselijke recht zich daartegen verzet, zal Tunify aan een dergelijk verzoek voldoen op voorwaarde dat de Klant op dat moment alle aan Tunify verschuldigde bedragen heeft betaald, met inbegrip van de bedragen die het gevolg zijn van de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst (al dan niet opeisbaar op de datum van de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst). In geval van teruggave van Persoonsgegevens zal Tunify de Persoonsgegevens niet langer bewaren, tenzij de Betrokkene (of de Klant) hierom verzoekt en onder de dan overeengekomen voorwaarden.

 

Bij gebrek van verzoek tot teruggave van Persoonsgegevens, is Tunify niet verplicht om Persoonsgegevens te bewaren, door te geven of terug te geven, tenzij Tunify de Persoonsgegevens heeft bewaard zoals bepaald in dit artikel.

 

Tenzij de Betrokkene (of de Klant) Tunify om teruggave van Persoonsgegevens verzoekt of Tunify heeft verzocht Persoonsgegevens te wissen of te anonimiseren, kan Tunify de Persoonsgegevens bewaren gedurende 2 (twee) jaar na de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, met dien verstande dat de Betrokkene (of de Klant) Tunify kan verzoeken de bewaring ervan voort te zetten voor de door hem aangegeven termijn en onder de dan overeengekomen voorwaarden.

 

Tunify mag in ieder geval alle gegevens verder gebruiken indien Tunify dit doet in geaggregeerde en geanonimiseerde format, op de wijze dat de betrokken gegevens niet langer als Persoonsgegevens aan te merken zijn.

 

16. Contact

 

Voor alle aanvullende informatie in verband met deze Privacy Policy of voor elk verzoek om correctie, toegang of beperking van de Verwerking, kan de Betrokkene contact opnemen met Tunify op info@tunify.com. De Betrokkene ontvangt binnen dertig (30) dagen kosteloos een bevestiging van zijn verzoek, met dien verstande dat deze termijn met dertig (30) dagen kan worden verlengd, mits Tunify het verzoek in kwestie als complex beschouwt.

 

17. Geschillen en toepasselijk recht

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot deze Privacy Policy, met inbegrip van de interpretatie ervan, evenals geschillen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die andersluidende bepalingen bevatten. Alvorens een rechtsvordering in te stellen, zullen de betrokken partijen alle mogelijke maatregelen nemen om hun geschil in der minne te schikken.